Vaststelling drie bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 4 oktober drie bestemmingsplannen gewijzigd vastgesteld: ‘Woningbouw DEK-terrein Medemblik’, ‘Transformatie Sorghvliet Andijk’ en ‘Cornelis Kuinweg 33, Andijk’. In deze publicatie vind je meer informatie over de vastgestelde bestemmingsplannen. Zo lees je onder meer hoe je de bestemmingsplannen kunt bekijken, hoe je bezwaar kunt maken en vanaf welke datum de plannen in werking treden.

Wat houden de bestemmingsplannen in?

Het bestemmingsplan ‘Woningbouw DEK-terrein Medemblik’ voorziet in de bouw van maximaal 72 woningen op het DEK-terrein in Medemblik. Het plan biedt ook ruimte aan een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bestemming in onder andere een woonbestemming, waardoor woningbouw op deze locatie juridisch mogelijk wordt gemaakt.
Het bestemmingsplan ‘Transformatie Sorghvliet Andijk’ gaat uit van de transformatie van het gebied rondom verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk. Er worden 41 eenheden verzorgingshuis gesloopt en 32 woningen beschermd wonen, komen daarvoor terug. Ook worden 24 jongerenwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats worden 32 appartementen voor een gemengde groep nieuw gebouwd. Het aantal woningen neemt niet toe.
Het bestemmingsplan ‘Cornelis Kuinweg 33, Andijk’ gaat uit van de uitbreiding van het agrarisch bedrijf (bloembollenbedrijf) aan de Cornelis Kuinweg 33 in Andijk. Hiertoe wordt het bouwvlak van het bedrijf vergroot van 2,1 hectare tot 5,6 hectare.

Bestemmingsplannen en besluiten bekijken?

De vastgestelde bestemmingsplannen kunnen van 19 oktober tot 30 november op de volgende manieren worden ingezien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op het identificatienummer of planID van het plan:
  • ‘Woningbouw DEKterrein Medemblik’: NL.IMRO.0420.BPDEKMED-VA01;
  • ‘Transformatie Sorghvliet Andijk’: NL.IMRO.0420.BPANDSORGHVLIETVA01;
  • ‘Cornelis Kuinweg 33, Andijk’: NL.IMRO.0420.BPCKUINWEG33VA01.

De papieren versies van de vastgestelde bestemmingsplannen liggen in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Wijzigingen

Tegen de ontwerpbestemmingsplannen zijn zienswijzen en/of overlegreacties ingediend. Op grond daarvan zijn de bestemmingsplannen gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen staan in de raadsbesluiten en de reactienota’s. Deze stukken zijn toegevoegd aan de vastgestelde bestemmingsplannen.

Reageren op de bestemmingsplannen?

Ben je het niet eens met het besluit van de gemeenteraad en wil je daartegen bezwaar maken? Stel dan formeel beroep in tegen het bestemmingsplan. Dat kan alleen als belanghebbende. Daarnaast moet één van de volgende situaties van toepassing zijn:

  • je hebt eerder een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan.
  • Je kunt aantonen dat je redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.
  • Je wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Beroep instellen

Je gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. De termijn hiervoor is 6 weken. De beroepstermijn is van 19 oktober tot 30 november. Stuur de brief vóór 30 november 2018 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Ook is het mogelijk om via internet beroep in te stellen. Meer informatie hierover staat op www.raadvanstate.nl.
Vermeld in het beroepschrift waarom je het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan.
Voor het instellen van beroep bij de Raad van State is het zogenaamde griffierecht verschuldigd Voor particulieren bedraagt dit € 170,-. Voor niet-particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) € 338,-.

Wanneer treden de bestemmingsplannen in werking?

De bestemmingsplannen treden in werking op 30 november 2018. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.
Heb je op tijd beroep ingesteld en wil je niet dat het bestemmingsplan in werking treedt op 30 november 2018? Dien dan een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ in bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in de beroepszaak. Ook voor dit een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Geef een reactie