Recycleplan 2022-2025: invoering recycle-tarief

Beter scheiden van afval en beheersen van de tarieven op de lange termijn. Om dit te bereiken wil de gemeente Stede Broec per 1 januari 2023 een recycle-tarief invoeren. Inwoners betalen voor het aantal keer dat zij hun grijze bak voor restafval aan de weg zetten, of hoe vaak ze een zak in de ondergrondse container deponeren. Dit stelt het college voor aan de gemeenteraad in het Recycleplan 2022 – 2025.  

Principe ‘de vervuiler betaalt’
De afvalscheiding binnen de gemeente Stede Broec is de afgelopen jaren al flink verbeterd, onder andere door de invoering van de oranje container voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Toch is het aandeel restafval nog hoger dan de landelijke ambitie van 100 kg restafval per huishouden. Om daar de gewenste verandering in te brengen wordt er voorgesteld om een recycle-tarief in te voeren. De afvalstoffenheffing zal dan bestaan uit een vast en flexibel tarief. Een recycle-tarief gaat namelijk uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’; voor inwoners die afval beter scheiden is het flexibele tarief lager.

Grof afval via afvalbrengstation 
In het plan wordt naast het invoeren van een recycle-tarief ook ingezet op het beter scheiden van grof afval via het afvalbrengstation. Hiervoor zijn het afgelopen jaar de openingstijden van het afvalbrengstations in de omgeving al uitgebreid, en zal er een tarief worden ingevoerd voor het ophalen van grof afval aan huis. Ook gaat er een communicatiecampagne van start en worden afvalcoaches ingezet met als doel inwoners op een positieve wijze te informeren en stimuleren om hun afval beter te scheiden en daarmee minder restafval over te houden. 

Participatie
Eén van de uitgangspunten voor een nieuw op te stellen afvalbeleidsplan was het betrekken van inwoners. Onderzoekbureau I&O heeft in opdracht van de gemeenteStede Broec een inwonersonderzoek uitgezet. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze waarop inwoners denken over tariefdifferentiatie. Uit de enquête blijkt dat inwoners verwachten dat een recycletarief zorgt voor meer bewustwording over het belang van recyclen. Ook vinden ze het systeem eerlijker, omdat het naar verwachting voor bepaalde groepen goedkoper is. Wel benoemen ze dat er aandacht moet zijn voor eventuele dumpingen en communicatie over de samenstelling van de tarieven. Voor het onderzoek zijn 2.500 inwoners van de gemeente Stede Broec van 18 jaar en ouder benaderd. In totaal hebben 1.235 inwoners de online vragenlijst ingevuld. 

Vervolg
Op maandag 6 december staat het Recycleplan 2022-2025 op de agenda van de commissie Grondgebiedzaken. Wethouder Lydia Groot is sinds kort portefeuillehouder Duurzaamheid en zal hier het voorgestelde afvalbeleid toelichten: ‘‘Het betreft een flinke verandering voor onze inwoners, en daarom zullen we ook als college goed moeten uitleggen waarom we deze stap wensen te maken’’.Na bespreking in de commissie wordt het plan op dinsdag 21 december behandeld in de gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn openbaar en live te volgen via stedebroec.notubiz.nl. Na vaststelling van het Recycleplanin de gemeenteraad gaan de eerste wijzigingen van start. Het invoeren van het recycle-tarief vergt een goede voorbereiding en volgt per 1 januari 2023.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.