Raad neemt besluit over Halve Maen en initiatieven Gouden Eeuw-jaar

In deeerste raadsvergadering van 2019 buigt de gemeenteraad van Hoorn zich over detoekomst van de  Halve Maen. Ook spreekt de raad over zichtbeperkendemaatregelen bij het keerspoor. De raadsvergadering van dinsdag 29 januaribegint om 20.00 uur. 

Halve Maen en GoudenEeuw

De raad neemt een besluit over detoekomst van VOC-replicaschip de Halve Maen. De vraag die voorligt is of hetschip ook in 2019 nog in Hoorn mag blijven. Ook wordt gevraagd het college deopdracht te geven om in de loop van 2019 met een voorstel te komen of en hoe deHalve Maen na 2019 ingezet kan worden. Tijdens de commissievergadering op 22januari is hierover gesproken. De meningen zijn met name verdeeld over detoekomst van het schip op langere termijn

KeerspoorKersenboogerd

Het college van B en W stelt vooreen besluit te nemen over de medewerking aan het plaatsen van een zichtschermof alternatieve zichtbeperkende maatregelen aan het keerspoor. Bewoners van dePlevier ervaren overlast van treinen aan het keerspoor en hebben de gemeenteverzocht te bemiddelen met de NS en ProRail over mogelijke oplossingen. Uit debespreking tijdens de commissievergadering op 22 januari bleek dat een aantalfracties wel maatwerk voor de omwonenden willen bieden, maar dat de bijdragevan de gemeente een stuk lager moet zijn dan de 225.000 euro uit hetvoorstel.   De optie van een generiek zichtscherm, zoals beschrevenin het collegevoorstel, kreeg geen steun van een meerderheid van de fracties inde commissie.

InitiatiefvoorstelSnelservice Vergunningverlening

Daarnaast spreekt de raad over eeninitiatiefvoorstel van de VVD over de ‘Snelservice Vergunningverlening’,gericht op de versnelling van vergunningverlening voor de minder complexebouwvergunningaanvragen.

Installatie raadslidThomas de Groot (PvdA)

Vanwege het afscheid vanPvdA-raadslid Judith de Jong wordt Thomas de Groot geïnstalleerd als raadslidvan de PvdA.

Volg deraadsvergadering

De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal vanhet stadhuis. Alle publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen.Diegenen die niet naar de raadszaal kunnen komen, kunnen de vergadering livevolgen via Twitter @raadhoorn, of via de livestream via www.hoorn.nl/gemeenteraad . Hier is achteraf ook de vergaderingterug te zien en hier staat ook de agenda en de stukken van deraadsvergadering.

Geef een reactie