Inwoners tevreden over afvalinzameling CAW-gemeenten

Inwoners van de zeven Westfriese (CAW)-gemeenten geven de afvalinzameling in hun gemeente een 7,4. Dit blijkt uit een representatief en onafhankelijk onderzoek dat  I&O research in opdracht van het CAW-bestuur in het begin van 2018 heeft uitgevoerd.
Aanleiding van het onderzoek is de gewijzigde inzameling van afval in deze gemeenten. Inwoners van laagbouw kregen vanaf 2016 een extra afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken aan huis.
Uit het onderzoek van I&O, waar 1.799 inwoners van de zeven gemeenten aan deelnamen, blijkt dat vrijwel alle inwoners hun afval scheiden. Twee op de vijf geeft zelfs aan het afval dermate goed te scheiden dat zij daardoor nauwelijks nog restafval hebben. De meest genoemde reden om afval te scheiden is het milieu. Voor ruim de helft van de inwoners is het scheiden van afval een gewoonte geworden.
Bewoners geven aan dat een betere voorlichting over het verwerken van afval en het vaker ophalen van afval tot betere scheidingsresultaten kan leiden. Vrijwel alle inwoners weten dat HVC de afvalverwerking in hun gemeente uitvoert. De meeste mensen die contact hebben gezocht met HVC zijn tevreden over de wijze waarop zij zijn geholpen. De afvalinzameling krijgt het rapportcijfer 7,4.
Beoordeling inzamelsysteem
Het merendeel van de inwoners vindt dat de bak voor plastic, blik en drinkpakken bijdraagt aan het beter scheiden van deze afvalstroom en zorgt dat er minder restafval overblijft. Ook over de ophaalfrequentie van de verschillende afvalbakken zijn de meeste deelnemers tevreden, al zou drie op de tien inwoners liever zien dat het restafval vaker wordt opgehaald. De meeste inwoners zijn niet bereid hogere afvalstoffenheffing te betalen voor een hogere ophaalfrequentie.
Gescheiden afval
Na de invoering is de hoeveelheid restafval met gemiddeld 75 kilo per inwoner per jaar gedaald. Het percentage gescheiden afval is gestegen van 57 procent naar 71 procent. Met de komst van de plasticbak maakt iedere gemeente een grote stap richting het halen van de landelijke ambitie om in 2020 van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te gaan en 75% scheiding van huishoudelijk afval te realiseren.
Vervolgstappen
De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt voor het toekomstig afvalbeleid in zeven Westfriese gemeenten. Hierin wordt ook de opbrengst meegenomen van de online enquête van de Facebook-groep ‘Klachten oranje afvalbak’. Uit deze enquête kwamen kritische geluiden uit de inzamelfrequentie naar voren.

Geef een reactie