Hoornse gemeenteraad bespreekt begroting

Op dinsdag 30 oktober en 6 november bespreekt de Hoornse raad de begroting voor 2019. Het college heeft veel ideeën om van Hoorn een nog betere stad te maken. In 2019 verwacht het college nog een tekort van bijna 665.000 euro, het meerjarenperspectief is positief. Op 30 oktober laten de veertien partijen in de gemeenteraad weten hoe zij tegen de begroting van het college aankijken. En op 6 november nemen zij een besluit over de definitieve begroting.
 
De economie draait op volle toeren. Ook Hoorn heeft de financiële crisis achter zich gelaten. Daardoor is er weer meer geld voor nieuwe ambities. ‘De stad bruist en we hebben veel ideeën om van Hoorn een nóg fijnere stad te maken,’ legt Marjon van der Ven (wethouder Financiën) uit. ‘Daar gaan we in 2019 volop mee aan de slag. Niet alles kan tegelijkertijd, dus dat betekent dat we keuzes moeten maken. Dat doen we natuurlijk in nauwe samenwerking met de gemeenteraad, mede op basis van de nieuwe bestuursagenda. We hebben aan de hand van 7 ambities voor deze bestuursperiode concrete plannen gemaakt over hoe wij van Hoorn een nog betere stad gaan maken.’
 
Ambities
Een aantrekkelijke woonstad
Om Hoorn als woonstad aantrekkelijker te maken wil het college dat er in 2019 een goede oplossing komt voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. In 2019 willen zij ook afspraken maken om de woningbouw in Hoorn te versnellen, zowel koop- als huurwoningen. De herstructurering in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier en ook het project Kansen voor de Kersenboogerd zijn belangrijke projecten voor het aantrekkelijker houden van de bestaande wijken. Het college wil ook een actievere lobby voeren richting de woningmarkt en de ontwikkeling van de stad.
 
Een economisch sterke stad
In 2019 wil het college met de raad in gesprek over een nieuwe economische visie. Een belangrijke opgave voor een economische sterke stad is dat we jongeren en talenten beter vasthouden in onze stad en regio. Het college gaat verkennen wat er nodig is voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook wil het college starten met de inzet van MBO-, HBO-, en/of WO-opleidingen om mensen een goede kans op een passende baan te geven.
 
Een levendige en gastvrije stad
2019 is het jaar van de Gouden Eeuw. Dit wil het college gebruiken om Hoorn als dé stad van de Gouden Eeuw te profileren. En wat het college betreft komen de bloembakken aan de lantaarnpalen in de binnenstad volgend jaar weer terug. Het plan voor de uitbreiding van het Westfries Museum wordt verder uitgewerkt en er wordt onderzocht of de dienstverlening in de haven verder verbeterd kan worden. Andere voornemens zijn om de parkeerproblemen bij sportpark ’t Krijt op te lossen en meer gebruik te gaan maken van het initiatievenplatform ‘Voor een mooie stad’.
 
Een goed bereikbare stad
Het college wil in 2019 starten met het oplossen van het knelpunt van de turborotonde. Ook moeten er stappen gezet worden in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Verder begint het college komend jaar met het opstellen van een nieuw plan voor de hoofdinfrastructuur en start een onderzoek naar de bereikbaarheid van de binnenstad.
 
Een sociale stad
Het college stelt voor om de bijstandsnorm vanaf 2019 te verhogen van 115 naar 120 procent van de bijstandsnorm. Hierdoor komen meer mensen met een laag inkomen in aanmerking voor extra financiële hulp van de gemeente. Ook willen zij dat deze hulp beter bekend wordt bij mensen die recht op financiële hulp hebben.
 
Een duurzame en innovatieve stad
Het is bekend dat de energietransitie veel zal kosten. Wie dit gaat betalen, daarover is nog veel onduidelijk vanuit de Rijksoverheid. Dit maakt het lastig om voor de volledige bestuursperiode geld te reserveren. Daarom stelt het college voor om voor 2019 een bedrag van 1,5 miljoen euro te reserveren voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en de energietransitie. Zodra er meer bekend is over de financiën, wil het college samen met de gemeenteraad bespreken hoeveel geld er ieder jaar gereserveerd moet worden om de stad duurzamer te maken.
 
Een schoon, heel en veilige stad
In 2019 stelt het college met hulp van de raad en de stad een groenvisie op. Hierin staat onder andere hoe wij onze stad groener gaan maken en goed gaan onderhouden. Er komt een nieuwe veiligheidsambitie, met extra focus op persoons- en groepsgerichte aanpak, jeugd en de aansluiting met het onderwijs. Ook komt er een gerichte veiligheidsaanpak voor het centrumgebied in de Kersenboogerd.
 
Wat er in de begroting staat, is ook digitaal te raadplegen. Op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier. Bekijk de informatie uit de begroting op https://hoorn.begroting-2019.nl.
 
Financiën
Een gezond financieel beleid is nodig om onze ambities in de loop van deze bestuursperiode te realiseren. Marjon van der Ven: ‘Bezuinigingsrondes zoals in de afgelopen bestuursperiodes zijn gelukkig niet aan de orde. Veel ambities zijn al financieel verwerkt in de begroting voor 2019, andere ambities nog niet. In sommige gevallen werken wij eerst concrete plannen met een financiële vertaling uit, die wij vervolgens aan de raad voorleggen. En waar mogelijk realiseren wij onze ambities binnen bestaande middelen. Soms zal ook sprake zijn van ‘nieuw voor oud’: nieuwe plannen en projecten komen in de plaats van oud beleid en dat geeft financiële ruimte. Het idee vanuit de raad om de begroting weer eens volledig tegen het licht te houden kan daarbij helpen. In bepaalde gevallen weten we bovendien nog niet hoeveel geld wij vanuit het Rijk krijgen. In deze gevallen reserveren wij (nog) geen concrete bedragen in de begroting, vooral ook om onderuitputting in de toekomst te voorkomen. Er blijft op die manier financiële ruimte beschikbaar om op een later moment keuzes te kunnen maken. Op dat moment kan de raad een integrale en evenwichtige afweging maken. Dat doet recht aan de rol en verantwoordelijkheid van de raad, in lijn met het procesakkoord en de bestuursagenda van de raad.’
 
Besluitvorming
De gemeenteraad buigt zich op 30 oktober en 6 november over de begroting 2019. De vergadering op 30 oktober start om 14:00 uur en duurt tot 22:00 uur. Op 6 november vergadert de gemeenteraad van 19:00 uur tot 22:30 uur. Beide bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle publiek. Live meekijken kan via www.hoorn.nl/raad en ook op Twitter @raadhoorn kunnen geïnteresseerden de vergadering volgen.

Geef een reactie