Hoorn investeert in een Duurzame Stad

Hoorn – Op dinsdag 18 december heeft de gemeenteraad besloten extra te investeren in het duurzaam maken van de stad. Samen met ondernemers, inwoners, en partners zet de gemeente zich in om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De belangrijke opgaven waarover de gemeenteraad heeft besloten, gaan over: zuinig omgaan met energie en grondstoffen, inzet van meer schone en duurzame energiebronnen en inspelen op gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en hitte.

 

Hoorn wil een stad zijn die het klimaat niet verandert. Om hiervoor te zorgen heeft de gemeenteraad het programma Duurzame Stad vastgesteld. Ook heeft de raad de bijbehorende 5 miljoen euro voor de komende jaren beschikbaar gesteld. Tegen het voorstel stemden de DRP en VOCHoorn. Met het vaststellen van het programma geeft de gemeenteraad opdracht om te werken aan de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

Circulaire economie

Circulaire economie is een belangrijk onderdeel van het programma Duurzame Stad. Hierbij gaat het erom dat grondstoffen niet verloren gaan en CO2 bespaard wordt. Bijna de hele raad wilde een wijziging op het voorstel van het college. Ze willen dat de raad nadrukkelijk betrokken wordt bij het opstellen van de route naar een 100% circulaire economie in Hoorn. Dit amendement kreeg van alle partijen steun, behalve van de DRP. Op basis van het proces en verschillende onderzoeken krijgt de gemeenteraad in 2019 een uitvoeringsplan voor de circulaire economie voorgelegd.

 

In het oorspronkelijke voorstel stond dat 10.000 euro besteed zou worden om van fonteinkruid straatmeubilair, zoals bankjes, te maken. De raad heeft unaniem besloten dit bedrag niet voor straatmeubilair in te zetten, maar voor onderzoek naar duurzaam gebruik van fonteinkruid.

 

Samen met de stad

Wethouder Samir Bashara: ‘Ik ben blij met het grote draagvlak voor het uitvoeren van de duurzaamheidsopgaven. De tijd dat duurzaamheid als een vrijblijvend onderwerp werd gezien, zijn we gelukkig ver voorbij. We hebben als gemeente een grote verantwoordelijkheid om te komen tot een duurzame stad. Bovenop onze eigen opgaven hebben we te maken met doelstellingen uit Europa en van het Rijk. Met het programma Duurzame Stad kunnen we daar de komende jaren stappen in zetten. Nog duidelijker dan daarvoor is dat we de stevige doelstellingen alleen kunnen halen door samen te werken; samen met inwoners, ondernemers, partners en de raad.

 

Energietransitie

De energietransitie is een groot onderdeel van het programma Duurzame Stad. Nederland gaat van het aardgas af en van nieuwe minder belastende energiebronnen gebruik maken. Een eerste stap hierbij is het isoleren van woningen en bedrijfspanden. Acties die tot en met 2022 in de planning staan, zijn: 6.000 woningen isoleren, isolatiemaatregelen bij 20% van de bedrijven, en het energiezuiniger maken van gemeentelijke panden. Een tweede spoor binnen de energietransitie is het zoeken van alternatieve energiebronnen. De verwachting is dat 80% van de energie die nodig is, binnen Hoorn opgewekt kan worden, met zonne-energie, aardwarmte, warmte uit water en wind. Per wijk komen er plannen voor hoe de wijk van het aardgas af kan. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. In die plannen wordt duidelijk welke alternatieven er voor aardgas zijn voor die wijk. Om invulling te geven aan de energietransitie heeft de gemeenteraad in september de routekaart naar een energieneutrale stad al vastgesteld. Deze routekaart is een onderdeel van het programma Duurzame Stad.

 

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Door de veranderingen in het klimaat is het nodig aanpassingen te doen in de omgeving. Anders wordt de stad te warm, te droog of kan het enorme regenval niet aan. De Westfriese gemeenten werken samen om een zogenaamde ‘klimaatstresstest’ uit te voeren in 2019. Dit geeft een beeld van waar mogelijke knelpunten liggen en waar de effecten van klimaatverandering zicht het sterkst voordoen. Een gevarieerd ecosysteem (biodiversiteit) is een andere voorwaarde om weerstand te kunnen bieden aan de klimaatverandering. Met het opstellen van de groenvisie wil de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende biodiversiteit is.

Geef een reactie