Voormalige hockeyvelden beoogde locatie voor IKEC

Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen is de beoogde locatie voor een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn. Het toekomstige IKEC biedt een compleet aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

 

Eerste prioriteit

In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanuit een vergaande samenwerking op één locatie. In september 2016 heeft de gemeenteraad de Hoornse visie op Integrale Kindcentra vastgesteld. December 2016 besloot de raad dat op gebied van onderwijshuisvesting het realiseren van een IKEC de hoogste prioriteit heeft. Deze prioritering is gemaakt op basis van een gezamenlijk plan van de gemeente en alle schoolbesturen van het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Hoorn.

 

Betrokken organisaties IKEC

De Wissel, De Piramide, De Eenhoorn en het Centrum voor Dagbehandeling (Antoniusschool en Parlan) bieden alle vier speciaal (basis)onderwijs in Hoorn. Samen met kinderopvang SKH en partners die zorg bieden aan kinderen, werken ze aan de totstandkoming van een IKEC in Hoorn. Het IKEC biedt voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten tot bloei te laten komen. Bij elk kind wordt gekeken of het het beste op zijn plek is op het IKEC of op de reguliere school of opvang. Het streven is om kinderen niet direct op het IKEC te plaatsen, maar om de extra ondersteuning op de reguliere school of opvang te geven. Het expertiseteam van het IKEC biedt de professionals op scholen en opvang hierbij de benodigde begeleiding. Scholen en opvangorganisaties die kinderen tijdelijk op het IKEC plaatsen, krijgen van het expertiseteam begeleiding op de eigen locatie om zo kinderen zo snel mogelijk weer naar de reguliere school of opvang terug te kunnen plaatsen.

 

Locatie IKEC

Geen van de huidige schoollocaties biedt voldoende ruimte voor een IKEC. Om tot een geschikte locatie voor het IKEC te komen heeft het college meerdere plekken onderzocht. Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen komt daarbij als meest geschikte locatie naar voren. De grond is al in bezit van de gemeente en de locatie voldoet aan de criteria die door het onderwijs zijn gesteld (bv. op loopafstand van voorzieningen). Op 31 oktober 2017 heeft het college het voorgenomen besluit genomen tot het aanwijzen van de locatie oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen voor realisatie van het IKEC. Met dit voorgenomen besluit start het college het nadere onderzoek naar inpassing van mogelijke combinaties van functies.

 

Verder onderzoek

De beoogde locatie wordt door vo-school de Copernicus gebruikt als buitensportlocatie. Ook omvat de locatie een parkeerterrein dat door omliggende bedrijven wordt gebruikt. Bovendien is de locatie in beeld voor flexwonen. De raadscommissie heeft onlangs het voormalige hockeycomplex aangewezen als een van de plekken die nader onderzocht moeten worden voor geschiktheid voor flexwonen. Wethouder Samir Bashara: ‘Het gaat om een grote locatie. Een eerste verkenning laat zien dat er mogelijkheden zijn om een IKEC, buitensport, parkeren en (flex)wonen te combineren op deze locatie en in te passen in de omgeving. We gaan dit nader onderzoeken en in gesprek met de omgeving hierover. Daarna zullen we een definitief besluit nemen over de locatie voor het IKEC.’

Reacties